جناب مسئول

مستأجری و تو را اگر کرد جواب
آن صاحب بی‌خیال و شنگول، ببخش

عاشقانه های یک سر به سنگ خورده

اول که شور عشق تو چشمم نمود کور!
آخر شدم ز مهر شما لخت و آس و پاس!