خود تحقیری

واکسن های لولو

واکسن های داخلی لولوست
اَخ و پیف است! واقعا بد بوست

جناب مسئول

مستأجری و تو را اگر کرد جواب
آن صاحب بی‌خیال و شنگول، ببخش

عاشقانه های یک سر به سنگ خورده

اول که شور عشق تو چشمم نمود کور!
آخر شدم ز مهر شما لخت و آس و پاس!