بشور و بساب

تا صدای قریپ قریپ بدهد
بشود خانه پاک بیش از حد
توی پاکی شود عیارش صد
می‌زنم تی الی دقیقه نود

از هفت دولت آزاد

جای ماشین الاغ و قاطر بود
کوچه‌ها باکلاس و دالانی
کیف می‌داد توی گل بتپیم
تا کمر، روزهای بارانی

پذیرایی یمنی

می‌خورید از همه طرف ترکش
آبکش شد تمام پیکرتان

خارچشم

موشک و هسته‌ای که خب دارند
ترکاند اقتدار ما ایران!

مرگ زیبا

وقت جراحی بگیر از دکتر من
باربی شو پیش از آنی که بمیری

عنوان