پیشخند

الو… صدا نمیاد!

7 دلیل اصلی امتناع از واکسن
+ بی لیاقتی پادشاهان قاجار، دخالت دربار، نفوذ بیگانگان و غیره.

پیشخند

از کی؟

سفر عمره و سوریه از چه زمانی؟
+ بعد از برگشتن از کنسرت ترکیه برای طبیعی کردن آمار کرونا!

پیشخند

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟!

همه زندانیان واکسینه شدند.
+ : « به جز زندانی‌هایی که هنوز از مرخصی برنگشتن! »