مصاحبه‌ای با کننده‌گان از بنیاد

بالا شهر آری، بقیه‌ش پیف پیف بو میده!

+ پوووف؛ خدایی دیگه پایان‌نامه فروشی جاش انقلابه، الهیه جاش نیست خدایی...اونم تو جای به این بزرگی!
* نه این کاره نیستی...معلومه! همونایی ام که میان انقلاب از همین ورا میان. خب تو این آلودگی چرا پاشن بیان تا اونجا.

عاشقانه ای برای عروس

خانه ای برای هاشم

اول بسم الله هم که با آن چادر گل گلی مارک گوچی، آش نذری آوردی! اصلا کی با چادر گوچی آش نذری میبرد دم خانه مردم، حداقل یک بیف استراگانوفی، سوفله گوشتی چیزی!

استعمارگر بازی

چی شد که اینجوری شد؟!

اسرائیل را تشکیل دادند. «ولی خب چه زندگی‌ای؟ هی دعوا، هی قتل عام، هی خواهرشوهر بازی

جلسه سران آموزش مجازی

دو فوریتی

نماینده پزشکان متخصص زخم بستر: غلاف کنید بابا، اصل جنس پیش خودمه.

با مسئول پشت شیشه

«ها» نکن لامصب

درسته که اولویت با سلامت مردمه ولی نمیشه که نفری یه لیموزین داد به مردم، شما ببین چه ترافیکی میشه.