صحنه های بوق‌دارم کو!؟

آخرین ویرایش انشای مجید

من خودم از اصغرآقا ميوه فروش شنيده ام كه خانواده ی کارگردانان در زمان فيلم بردارى گروگان گرفته میشوند و کارگردانان نمی توانند فیلم شاد یا غمگین بسازند. نمی توانند نظر سیاسی‌شان را بگویند. نمیتوانند بازیگر زن داشته باشند و مردان مجبورند نقش زنان را ایفا کنند.

‎ابرها تبانى مى كنند

‎بروید در آریزونا بلرزید!

یکدفعه صدای ابرها کل صحرا را پر کرد که: رييس جمهور سلام رساند و گفت: زرشك! اونجايى كه گفتم بريد، جهنم بود. نه صحراى آريزونا! و ابر ها با بارش برف شروع به پايكوبى و هر هر و كر كر كردند!

زمان، مکان و روش‌های نوین براندازی در نُه قدم

چاقوکشی در ۴٠ سالگى رژیم

در خيابان ها جفت راهنما بزنيد: با اين اقدام شجاعانه ى شما، هواپيماهاى حامل سربازان و ادوات جنگى ما ميتوانند خيابان را تشخيص بدهند و بر روى مردم بى گناه فرود نيايند.

کنترل خشم خود را در 6 مرحله درمان کنید

فروبردگی خشمی یا خشم فروبردگی

يك كف گرگى حواله ى طرف مقابل كنيد و فرياد بزنيد: مشت اول هزاااار! اين تخليه ى عصبانیت اوليه، مانع از خشونت هاى بعدى و وحشتناك تر شما ميشود. هيچ وقت انتهای خشم خودتان را دست كم نگيريد و سريعا عصبانيت خودتان را خالى كنيد.

متن نامه شوراي خانه سينما به شوراي مغازه سينما

محرمانه! پیوست دارد…

موضوعات خيانت و تجاوز از مهمترين اصول پيشرفت غرب محسوب مى شوند. در واقع به كمك اين دو توانسته اند آمار كتابخوانى، ثبت اختراعات و رتبه ى علمى دانشگاه هاى خود را افزايش بدهند. شما با انتخاب و ساخت اين دو سوژه ضمن همزاد پندارى ميتوانيد جامعه ى خودتان را همگام با پيشرفت هاى جهانى نشان دهيد.

عنوان