۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۵

بچسب به بلوط خودت

۱۱:۰۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۷

وعده وام ازدواج از سال بعد

حذف یارانه ها

۱۰:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۶

آش بودجه ۹۷ و حذف یارانه ها

حقوق منو بدین

۱۲:۰۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۸

حقوق منو بدین

۱۰:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۴

برپول سوار!