شعر طنز : باید بکشید!

آن ها ز شکوه اربعین می سوزند
خوب است که آب را همانجا پاشند

پولدار فقیر

سپاهی ها همه سردارهستند
توزردک! آخرش سرباز هستی!

در باب حجتی

زاییده ایم ما بی کار و بی حقوق
ای اشتغال زا! محمود حجتی!

مرور خبرها در هفته ای که گذشت

روایت هفته

زین پس تو نباید غم فردا بخوری

باید فقط از قیمت خود جا بخوری

این قیمت بالای تو یعنی حالا

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!

چهارصفر، هیچ!

شادیم از این که کار داریم همه!

یارانه، چهل هزار داریم همه

فردا هم اگر که صفرهایش برود

یارانه‌ی خنده دار داریم همه!