شعر طنز

محرمانه است

حتی توافق با رنو یا با پژو را
گفتند در هنگام امضا محرمانه است

البته در یک بخش کوچک این چنین است
در ایده، طراحی و اجرا محرمانه است!

بداهه شاعران راه راه

حکمت آفرینش زن

خداوندی که آمال افریده
زنان را خوب و خوشحال آفریده

از آنجایی که مانند فرشته است
برایش هم دوتا بال آفریده

شعر طنز

این گونه فرت و فرت به هرجا بنر زدند!

یک عکس در فضای مجازی زیاد شد
چون عده ای به نیت غوغا بنر زدند

شعر طنز

مژده!

"رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند"
فلان نماند و فلان نیز هم نخواهد ماند!

ز مُشتِ مَشت تورم، ورم نمودیم و
به خنده آمد و گفتا ورم نخواهد ماند!