ارتفاعات کارون، سواحل ایذه

موش كثيف گرفتار در حضور ميليوني مردم پاي انقلاب

موش کثیف!

مدیران آویزوون!

برجام توزرد!