اندر حکایت سربالا رفتن برخی چیزها و قداره کش شدن برخی قورباغه ها

قورباغه قداره کش شد

ارتفاعات کارون، سواحل ایذه

موش كثيف گرفتار در حضور ميليوني مردم پاي انقلاب

موش کثیف!

مدیران آویزوون!

برجام توزرد!