ارزونشو سراغ ندارین؟

راه راه: واقعاً برای این دانشجو نماها متأسفم که جای تحقیق و مطالعه دنبال خرید پایان نامه ان.

انقدر از این کار بدم میاد که موضوع پایان نامم رو “علل رواج مدرک گرایی” انتخاب کردم.
ارزونش و سراغ ندارین؟!

ثبت ديدگاه
عنوان