در ذکر خلیفه ی خلیفه ی داعش
سرایت فساد

راه راه: ادکُلن فروش محل در کتاب تذکره الاشقیا و اندر ذکر ابوبکر بغدادی(عذّبه ا… بانواع العذاب)، بزرگ اهل سقر و آن پشمالوی ریش چون فنر و آن شکم گنده ی بشکسته کمر که در مقابل موشک های سپاه مصداق عینی آیه ی “لیس مقام ولا مَفَر” گشت؛ آورده است که:
چون ساخته ی دست حسن که توسط مزدوران خط خطی شده بر پیکر کثیف ابوبکر برخورد کرد، چنان رعب و وحشتی در دل لشکر او خواهد افتاد که هیچکس را یارای به زبان آوردن آن چه از مرگ او دیده است نباشد،تا این که مردی از تبار کم خردان کله پوک و گدایان مفلوک به دستور کدخدا و با حمایت مالی سرایداران خانه ی خدا زمام امور لشکریان ابوبکر را در دست گیرد…

و او را میبینی چونان که با دست چپش عقل و خرد را خرد کرده و با دست راستش مهر و شفقت را له نموده است. اما این آغاز راه است؛ چرا که زمانی که جهل و قدرت در یک جا جمع آمد، فساد به بار آید و فساد همواره مُسری بوده و همه ی خدم و حشم و غیره و ذالک را خواهی دید که از فساد او فاسد شده و چونان سبدی میوه که یک میوه ی گندیده تمان آن را فاسد میکند، کرم انداخته اند و سیل مگس ها هستند که آسمان بالای سر ایشان را تیره و تار میکنند پس هر گاه چنین دیدی خود را از مهلکه برهان و یا به ابوبکر در سر سفره ی VIP او در جایگاهش بپیوند …

ثبت ديدگاه
عنوان