شعر طنز
صداوسیمای مطلوب

ظهرها در جدول کانال چاهار

خاطرات هاشمی جا می‌شود

ساعت ۲۲ در کانال سه

حضرت برجام پیدا می‌شود

در اُفق، با کوشش زیباکلام

دولت محمود افشا می‌شود

هاشمی‏خان‏طبا هم حتماً از

مجریان خوبِ پویا می‌شود

موسوی با همسر خود رهنورد

مجری اخبار سیما می‌شود

در نظرسنجیِ عادل، در نود

آمُـلی منفور دنیا می‌شود

با حضور فائزه هم در نسیم

خندوانه بهتر اجرا می‏شود

هرچه فیلم و مستند یا گفتگو

حاوی تصویر دادا می‏شود

با چنین برنامه‌ای، سیمای ما

مورد تایید آنها می‌شود

ثبت ديدگاه
عنوان