فال هفته
در میان صالحان یک اصلحیست!

راه راه:

فال شماره یک
از این رباط دودر چون ضرورت است رحیل
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست
مقام عیش میسر نمی‌شود بی‌رنج
بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست

ای صاحب فال! بدون سختی به جایی نمی‌رسی و بدان که ممکن است در جریان‌ها کارها ناگهان رباط پاره کنی! خواجه برای تو آرزوی سربلندی می‌کند و معتقد است اگر در انتخابات بر روی معیشت تکیه کنی پیروزی علی برکت الله!

فال شماره دو
جهان را ببخشید بر چار بهر
وزو نامزد کرد آبادشهر
نخستین خراسان ازو یاد کرد
دل نامداران بدو شاد کرد

خواجه معتقد است از سوی خراسان، نامزدی وارد معرکه شده است که همه از این اتفاق خوشحال‌اند. شما هم خوشحال باش و بدان که آبادانی شهرها در دستان اوست… .

فال شماره سه
ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم
بردار بانگ زیر و بم کاین وقت سرخوانی است این
مست و پریشان توام موقوف فرمان توام
اسحاق قربان توام این عید قربانی است این

دیگر وقت غم و غصه پایان گرفته است. باید خوشحال باشی چون اسحاق نامی وارد عرصه شده و تو را پوشش خواهد داد. پس گوش به فرمان او باش.

فال شماره چهار
در میان صالحان یک اصلحیست
بر سر توقیعش از سلطان صحیست
کان دعا شد با اجابت مقترن
کفو او نبود کبار انس و جن

ای صاحب فال! خواجه معتقد است باید با تحقیق، اصلح را پیدا کنی و نهایتا بعد از دعا به او رای بدهی. ان شا الله موفق می‌شوی!

ثبت ديدگاه
عنوان