تعبیر خواب گلابی
تا جایی که می توانید خواب گلابی نبینید!!!

معبران و خواب گذاران از عهود قدیم برای گلابی احترام خاصی قائل بوده و تعابیر متعددی برای دیدن گلابی در خواب طنزیم کرده اند که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

ابن دلیلین گوید:
خوردن گلابی اگر کال و نارس بود دلیل عجله در کاری مهم است. اگر بیند گلابی فروشد طلبش را پس گیرد و اگر کود گلابی فروشد، اموالش غارت شود. اگر از درخت گلابی آویزان است آفتاب برچشمش می خورد دلیل ناشکری است. اگر گلابی ها فراوان ولیکن لاغر و چروکیده باشد دلیل که واردات از سرزمین چین بسیار گردد. اگر سبز و رسیده ولی کرمو باشد با احساساتش بازی شود.

ابن ابراهیم کرمانی گوید:
امرود سبز و شیرین به وقت خود بیند، اگر تنها می خورد دلیل بر منفعت است اگر با دیگران همی خورد دلیل بر زیان است. اگر در طیاره خورد بلندپروازی ، اگر در بیابان خورد شرمساری است.

۵۹۳lwmdq

منوچهر کیکاووس نامطیعی گوید :
گلابی دام دل است و مراد چیزی است که شما چند سال است به دنبالش هستید و تمام تمرکزتان بر روی آن است اگر به فرجام رسید از رویاپردازی و شوق عده ای را به شکل گلابی بینید و احساس قهرمانی کنید.
اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید دلیل ضعف چشم و دور بینی است. اگر گلابی را خوردید و لکه دار بود ضعف چشم و نزدیک بینی است، (بعضی معبر ها بیماری سنگینی گوش هم تعبیر کرده اند) در هر دو حال عیش شما منقص می گردد و پشیمان می شوید. اگر دیدید گلابی طعم سیب می دهد تعبیری ندارد و نشانه ی پرخوری است.

rispermio-600x385

آنلی بی جون گوید :
۱-کاشتن نهال گلابی در خواب نشانه بیماری “خود همه کاره پنداری” است. اگر لبخند بزند و گلابی بکارد جماعتی را به گریه اندازد.( اگر خواب را هنگام غروب آفتاب و در مدت کمتر از بیست دقیقه ببیند تعبیر وارونه دارد )
۲- اگر در خواب گلابی سمت کسی پرتاب کند و زاویه کمتر از یک کمان ۹۰ درجه باشد، عصبانیت است. اگر زاویه کمانه بیشتر از ۱۲۰ باشد دوستی و عذرخواهی است.
۳- اگر در خواب بیند از هواپیما سقوط و به درون یک باغ گلابی افتد، زنده بماند نشانه تحریم، بیهوش یا فلج شود تحریم و بمیرد هم تحریم است. (مشرقی در کتاب تعبیر “خوابخنده” گوید: اگر هواپیما و شخص بیمه باشد، خیر است)
۳- اگر در خواب بیند از گلابی حلوا درست می کند و آن طرف عده ای به دبه میکوبند و شادی می کنند نشانه ی آن است که در کاری با شما شوخی شود.
۴- اگر در خواب بیند زیر درختی گلابی نشسته باشد و چغندر بر سرش بخورد دلیل بدعهدی است و به زودی از شنیدن خبری شوکه شود. ( بهتر است خوابش را برای کسی واگویه نکند و صدقه سنگین دهد.)

خلاصه اینکه دیدن گلابی در خواب، آخر و عاقبت ندارد؛ بنابراین تا آنجایی که می توانید خواب گلابی نبینید؛ اگر هم دیدید پیگیر تعبیرش نشوید. اگر پیگیرش شوید، تعبیرش این است که شما آدم پیگیری هستید و تا همه چرخ ها را از کار نیندازید، ول کن ماجرا نمی شوید!!!

ثبت ديدگاه
عنوان