آزادی آمریکایی!

روی دیگر قانون ممنوعیت پوشش در فرانسه

طنز روز | مهد کودک آزادی

سناتور تازه گوشی دستش آمده بود که دارد از کجا می خورد. خواست از خودش دفاع کند که شیخ یک مشت زیر چانه اش زد

مشت و مال

دموکراسی بن سلمانی

بن سلمان از زمان انتصاب به عنوان ولیعهد بیش از۹۰۰ نفر از مخالفانش را کشته است.

محموله‌دزدی

وحشی‌تر از جانی دپ (و بلکه امبر هرد)

جنگ و گریز و وحشت و تعقیب
تهدید و قتل و غارت و تخریب
از غرب وحشی، رونمایی شد
با ذرّه‌ای کوچک‌تر از آمیب!