ورود ممنوع

چالش مصرع سوم با موضوع ممنوع‌الورودی مریم رجوی به آلبانی

شدی در آلبانی خوار مریم

چه شد که منافقین به آلبانی رسیدند

خفه می‌سازد اگر آید و بیرون نرود

پس از سرنگونی صدام، اعضای سازمان منافقین نشستند و فکر کردند -البته شاید هم ایستاده فکر کردند، چون در چنین وضعیت شیر تو شیری چه جای نشستن؟- که سوراخ موش بعدی کجاست؟ از آنجایی که فکر کردن و نکردن آنها چه نشسته و چه ایستاده ارزشی ندارد و سرنخ‌شان دست آمریکاست

راه راه ۲۴۴