راه راه ۲۱۹

در احوالات گدایان نفتی

رو که نیست…

گول «شعار ما همه باهم هستیم» رو خوردیم. گفتیم کشورو می‌گیرن ما هم این وسط نفت می‌بریم، گاز می‌بریم...    نشد متاسفانه... همش شعار.... همش شعار

التماس نفت

مشت و مال

آلمان که گاز می گرفتی همه عمر