مانور موفق آزادی در عربستان

طنز روز | سعودینیسم

او ادامه داد: قماربازی به جهنم! چرا زنان با حجاب سنتی پای بساط می آیند؟ اگر بن سلمان راست می گوید زنان بدون نقاب را برای قمار بازی بیاورد تا قاعده بازی رعایت شود.

راه راه ۱۷۱

برخی از مستکبرین دنیا باید چه مخدری مصرف کنند که آدمی شوند که الان هستند؟

ویکی مواد

شیره‌ای که از گل خشخاش در می‌آید که با چایی یا به‌صورت حبه‌ای سرو می‌شود. در انگلستان بر این باوراند که موجب افزایش عمر است. عوارض ناشی از مصرف نودوپنج سالۀ آن در پیرزنان باعث مشاهدۀ توهمات می‌شود. مثل توهم قو و دلفین!

از ما خر تَرون!