برخی از مستکبرین دنیا باید چه مخدری مصرف کنند که آدمی شوند که الان هستند؟

ویکی مواد

شیره‌ای که از گل خشخاش در می‌آید که با چایی یا به‌صورت حبه‌ای سرو می‌شود. در انگلستان بر این باوراند که موجب افزایش عمر است. عوارض ناشی از مصرف نودوپنج سالۀ آن در پیرزنان باعث مشاهدۀ توهمات می‌شود. مثل توهم قو و دلفین!

از ما خر تَرون!

علت تقدیر سازمان یونیسف از بن سلمان چه بود؟

تبدیل شیر به پنیر

دستور پخت سعودی