نکات آموزشی طنز مطبوعاتی

آشنایی زدایی وظیفه ادبیات

متفاوت دیدن، متفاوت فهمیدن، متفاوت حس کردن و متفاوت نگاشتن چهار وظیفه اصلی یک هنرمند است؛ خاصه هنرمندی که با «کلمه» سر و کار داشته باشد.

جلسه سران آموزش مجازی

دو فوریتی

نماینده پزشکان متخصص زخم بستر: غلاف کنید بابا، اصل جنس پیش خودمه.

دوره های آموزشی تابستانه

دوره آموزشی استان خراسان رضوی

این دوره آموزشی در شهرهای مشهد و سبزوار برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی تابستانه

دوره آموزشی استان اصفهان

این دوره آموزشی در شهرهای کاشان و اصفهان برگزار خواهد شد.