راهکارهایی برای بهتر اجرا شدن طرح فاصله گذاری هوشمند

جای خالی و این حرف‌ها

وقتی آمد روی صندلی بنشیند جلویش را بگیرد و هنگامی که تبعیت کرد بگوید:«کرونا را شکست می‌دهیم» و لبخند بزند.

پیرزنی که قرنطینه شد 

کدو قلقله زن چطور بدون کدو به خانه اش برگشت؟

وقتی دید همه چی از خون پدرش گرون تره، حتی دستشویی هم نرفت و تا اومد سوار اتوبوس بشه آقا پلنگه جلوش رو گرفت

معرفی سریال ویژه انتخابات

گل های خندان

این نامزد در اثر خیره شدن به افق برای گرفتن عکس انتخاباتی، یک ستاره ناشناخته را کشف می‌کند.

لطفا در این مکان پفک نکشید

به علامت دونت اسپوفینگ روی شیشه های اتوبوس دقت کنید. به جز راننده .
پفکیها مواظب باشند شب ها که به خانه بر میگردند بوی پفک ندهند و وقتی خانواده گفتند بوی چه می دهید بگویید به خدا راننده تاکسیه داشت پفک می خورد.
هفتاد درصد حجم یک بسته سیگار را هوا تشکیل میدهد .