چهارصفر، هیچ!

شادیم از این که کار داریم همه!

یارانه، چهل هزار داریم همه

فردا هم اگر که صفرهایش برود

یارانه‌ی خنده دار داریم همه!

راه راه ۶۲

شعر طنز

طعنه بر سنگِ پا

این نمایندگان که می بینی
پَر زنانند گِردِ موگرینی !!!
وسعتِ دیدِ سلفی اندازان
نیست قطعا جلوتر از بینی

تاثیر تربیت کودکی بر بی تربیتی بزرگسالی

امان از رفیق قُلدر

این کودکان از همان کودکی با تمام مملکت احساس صمیمیت می کنند و کم کم معتقد می شوند که جیب آن ها و جیب ملت ندارد و در نتیجه همینطور دستی چند هزار میلیارد از جیب ملت بر می دارند تا بعدا سر فرصت به ملت پس بدهند. پس چهارزانو بنشینیم تا پس بدهند.