نوبت ماکارونی!

مشت و مال گرانی ماکارانی

با ما به از آن باش

ای حضرت دلدار! الا یا ماکارانی!
حیف است شما هم سرِ این سفره نمانی!
هرچند که از کل جهان روی گرفتی،
«با ما بِه از آن باش که با خلق جهانی»

بالا نشینی برنج

نوبتی هم باشه نوبت سیب‌زمینیه