ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۰

سفیدبرفی و هفت شوتوله

انتخاباتی در دوردست ها…

دونالد گفت: ببین من اگه بخوام از اینجا برم تو رو سالم نمیذارم. پس به نفعته با من همکاری کنی و بگی چیکار کنم تا بازم پرزدینت بمونم...
و بعد کلتش را برداشت و به سمت آینه گرفت و با دست دیگر چند بار به صورت خودش زد و گفت: ببین من دیوونم...

از ما خر تَرون!

شعله رو کم کن!