انتخابات آزاد

واکنش شاعران راه راه به انتخابات 28 خرداد

مشت و مال مشارکت

ما سبزه گره زنان از گل بهتر
بی خانه و پول و بی سریم و همسر
از آن‌همه وعده که به مردم دادی
ما را تو فقط ز سینگلی در آور

کاندیداشو 16/ روایت کار و کاردان

مالاریا و پشه آنوفل!

سپردن درمان مشکلات کشور به بانیان وضع موجود مثل سپردن آموزش اعداد به مهرعلیزاده است.

واکنش شاعران راه راه

مشت و مال مناظره سوم

دست از طلب ندارد، تا نفرتی عمومی
بانیِ معترض کیست؟! زنگیِ نیمه رومی
وقتی ابربدهکار باشد ابرطلبکار
ضرب‌المثل شود با «پررویی نجومی»