آگهی‌های برهه حساس کنونی

حافظه‌یاب

هاش‌اف نو
کمی خش‌دار
کم استفاده
فقط یکبار پرت شده
قیمت توافقی

جلسه‌ پساپیروزی در ستاد پزشکیان

اولین ناهار کاری

پزشکیان: ولی من آمادگی‌ش رو ندارم... یه جلسه بذارین ببینیم چه گلی به سر بگیریم؟
ظریف: همه هستیم دیگه.
پزشکیان: حسن کو؟
آخوندی: اون ویدئو کنفرانسی میاد جلسه رو.

اشکالات جلیلی با رسم شکل!

گفتمان پیشرفت علیه گفتمان پسرفت!
عنوان