یکی از نمایندگان خوزستان گفته، فقط به اصرارِ مردم برای ثبت نام در انتخابات آمدم دیگر هیچ

آمدم…

شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 مرداد 1402

در نره!

بازگشت 20 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی
–  دوباره از جای دیگری در نره!

سیل «برانداز»برانداز!

چالش مصرع سوم با موضوع رکورد زدن میزان ثبت‌نام برای انتخابات مجلس

تا کور شود هر آنکه نتواند دید