معرفی کتاب

بوی آدمیزاد میااااد

...احسان رضایی در کتاب باغ وحش اساطیر به هر دری می‌­زند تا سرگرم‌تان کند و خنده‌‌ای از شما بگیرد، اما گاهی آنقدر غرق این حالتش می‌شود که حواسش نیست بالاخره شوخی هم حدی دارد!...