جهان های موازی قرن جدید

جای استیون هاوکینگ فقید سبز

حوادث اخیر، دوران مطالعاتی خوبی برای این فیزیکدان بزرگ بود تا بتواند با مطالعه‌ی مغز براندازان به اثبات نظریه‌ی جهان‌ها موازی و نظریه‌ی ریسمان و تسمه‌تایم بپردازد.

راه راه ۲۱۳

تابستان براندازان

موهای شطرنجی

خانم اجازه؟! تا گفتید تعطیلات تابستان، اشک از چشمانمان جاری شد. هرچه تابستان خوش گذشته بود، این تَه‌مَه‌هایش خوب نبود.

برادرم که امسال کلاس دهم می‌رود، همین هفته‌ی پیش، به ما کلی کار می‌داد. ما هم چون بزرگتری‌کوچکتری حالی‌مان می‌شود همه‌اش را اجرا کردیم.

نگاهی به عملیاتهای ویژه براندازان در سال 1400

من تف میکنم پس هستم