آیتم طنز

اتوبوس مجانی

اندر احوالات شیخ و دموکراسی بعضی‌ها

چطوری این‌طوری شد؟

پرسیدم: حال که اینگونه است، زِ چه روی، این رویی؟
گفت: بگذار نگویم.
من نیز نگذاشتم؛ پس به سخن آمد: با شیوخ دیگر در مکتب تدریس و تحقیق دموکراسی بودیم، آخرین اخبار چِکیدیم، وقتی از آمه‌ریکا خبری دیدیم، زود جامه دریدیم.

جهان های موازی قرن جدید

جای استیون هاوکینگ فقید سبز

حوادث اخیر، دوران مطالعاتی خوبی برای این فیزیکدان بزرگ بود تا بتواند با مطالعه‌ی مغز براندازان به اثبات نظریه‌ی جهان‌ها موازی و نظریه‌ی ریسمان و تسمه‌تایم بپردازد.

راه راه ۲۱۳