فتوکاتور

هیروشیما پَر

چه شد که پسر کوچک بر سر هیروشیما افتاد

برای چلوجوجه با کره اضافی

ترومن گفت: «آیا اطمینان داری بر گفته خویش؟ چهل و پنج دقیقه و سی ثانیه و پنجاه و چهار صدم ثانیه  از آخرین کشتار دسته جمعی‌مان نگذشته است. دمی درنگ نما تا دستگاه کشتار دسته جمعی‌سنج خون خویش را بیاوریم».
ترومن پس از اندازه‌گیری رو به مرد کرد و گفت: «آری باید چاره‌ای بیندیشم. فی‌الحال شد 47 دقیقه».

راه راه ۲۴۴

تحلیل جزء به جزءصحبتهای معاون محیط زیست

هوا به این طبیعی ای

اینورژن یک پدیده ی طبیعی ست: یک اونورژن هم داریم که پدیده ای غیرطبیعی است شبیه اینورژن، که در دولت قبل اتفاق می افتاد و خیلی خطرناک بود و علتش هم بنزین های بی کیفیت داخلی بود که با واردات بنزین باکیفیت خارجکی برطرف شد.
عنوان