تحریم های بین المللی

دوران تحریم شناسی

دوره ی ژِنِووئیک

این دوره، دوره پس از معاهده ژنو است که تحریم نبود. البته قرار بود نباشد. دروغ گفتم بود اما تنها ناشی از «مصارف داخلی در کشور آمریکا» بود هرچند خیلی اذیت کرد.

وقتی همه از محمد صدر یاد می‌گیرند

از بین رفتن چه آسان…

نوبخت: بودجه دیگر وابسته به نفت نیست. نگاه خودکفایانه‌ی دولت باعث از بین رفتن این وابستگی شد.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۴

رمزگشایی صحبت های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل

موفقیت در یک دیقه و نصفی

سازمان ملل با دیدن این حجم از "خویشتن‌داری و عدم واکنش به همه چیز" در من، مرا به این سمت گمارد تا در اینجا هم مثل بقیه عرصه‌های زندگی خویشتن‌دار باشم تا پول تو جیبی سازمان قطع نشود.