۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

پیش به سوی نابودی!

۱۰:۲۷ ق.ظ 

رقص شمشیر

اعتراضات فرانسه

۱۱:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

جلسه عده‌‏ای از دلسوزان خلق قهرمان فرانسه برای حل مشکل مردم

راه حل دموکراتیک

ترامپ: بتمرگ سرجات! تو هنوز سهم شیر من رو توی ماجرای خاشخقچی ندادی اونوقت بازم به خودت اجازه می دی توی همچنین جمعی نظر بدی؟ بدم شاخات رو از ته ببرند؟

۷:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

اسباب کشی

۹:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۳

امضای کری تضمین است؟