۳:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۵

اندر مصائب ترامپ

۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۱

مرگ گاوها در معامله قرن

۱:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۳۱

پینگ پونگ با ترامپ

چشم انتظار

۱۲:۳۸ ب.ظ 

چشم انتظار

۱۲:۳۰ ب.ظ 

منتظر