اعلامیه جاسوس معدوم!

عزای انگلیس

گرفته مجلس ترحیم و تدفین

راجای انگلیس این Fox منفور

جاسوسی اکبری برای انگلیس

بدون شرح!

نمک‌نشناس

نابود شده هر که به شیطان شده مُلحَق

یا گر نشده می‌شود این قصه مُحقَق