راه راه ۲۰۷

در موزه آیندگان

تقابل «جمعیت بیکار» لرستان با «جمعیت فعال» در 150 سال آینده

کمبود نیروی بیکار

کسی که حقوق می گیرد، بیمه هم می خواهد! پس استانداری لرستان باید مبلغی هم برای «بیمه بیکاری» افرادی که در سال 1546 قرار است وارد استان بشوند و راست راست راه بروند و حقوق بگیرند در نظر بگیرد.