شرح حال یک مرد متاهل در ایام خانه‌تکانی

مناجات‌نامه مرد متاهل در خانه‌تکانی

الهی، از سوی چشم همسر کم کن، بر غرهایش صبر، بر خرده فرمایشاتش توان عطا فرما و نسل بندگان ذکورت را بیفزا که تو تواناتر از هر توانمندی هستی.

بنده که استاد شکانیدنم…

خانه تکانی‌ست غمی لاعلاج
غصه‌ی جان‌سوز پس از ازدواج
خانه ندارد به تکان احتیاج
بر پدر هرکه نمودش رواج!

راه راه ۲۷۰

آیتم طنز

نقش زنان در تئوری خانه تکانی!
عنوان