آیتم طنز

چگونه خانه تکانی کنیم؟!

فتوکاتور

عشق خانه‌تکانی

کمک کردن تراز!

معرفی کتاب فرار از زن‌جان

راه‌های فرار

نویسنده در این کتاب می‌کوشد، اصول اساسی فرار کردن از زن‌ خانه را در ایام بلاخیز خانه‌تکانی که شامل روش‌های نرم و بی سرو صدا، سخت و پر سروصدا، گفت‌وگو محور، ستیزجویانه و یا مطیعانه می‌باشد، آموزش دهد.
عنوان