۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

شعر طنز : باید بکشید!

آن ها ز شکوه اربعین می سوزند
خوب است که آب را همانجا پاشند

۱:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۴

تنظیم بازار