دلایل مقصر نبودن

تنها کسی که مقصر نیست

چطور می‌شود ایشان مقصر باشند درحالی که قبل از ایشان دریاچه وجود داشت، هنگامی که تحویل گرفتند هم وجود داشت و حتی زمانی هم که تحویل دادند هر چند کم شده بود؛ ولی باز هم دریاچه وجود داشت. 

راه راه ۲۴۵

احیای دریاچه ارومیه

احیای دریاچه ارومیه در پنج مرحله
عنوان