۹:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۹

شست دولت

هر کسی از خوبیِ ژن‌های بابا بهره برد
کله را تا قوزک پا توی بیت المال کرد

۹:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۸

هر چی ملخ‌ها خوردند، به‌حساب دولت!

ستاد مدیریتِ «نعمت»

با آن هیکل درشتش که طول و عرض عربستان را در برمیگیرد ملخها را به سمت ایران کیش کرده و در عربستان را بسته

۸:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۳

رسیدگی به مردم سیل زده

۹:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۹

ابد و یک روز