چگونه تقصیر ها را گردن مردم بیندازیم؟

+توجیه حضرت‌عالی درمورد ابر‌محتکران کالاهای اساسی چیست؟
- این بار پیکان اتهام به سمت صائب خان تبریزی هست،وقتی که می‌فرماید: «همت بلند دار که آسیب کم رسد ...

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #این_

میراث ناجور

کلسترول بالا: در دولت‌های گذشته به‌دلیل پایین‌بودن غیرمنطقی قیمت‌ها، امکان نداشت مشتری سوپرمارکت به کمتر از سه قوطی روغن و پنج قوطی تن ماهی قانع شود...

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #جهانگیری

دوست بد را کنار بگذار به دشمن بد خوشبین باش

۱- آموزش: شما باید بیاموزید. باید یاد بگیرید. باید بفهمید. حتی اگر قرار است صبح جمعه بفهمید. باید بفهمید. حتی اگر نمی‌فهمید.

علت گرانی خیار

خیارها رو نریزید تو نفتا

-خیار چرا این‌همه گرون شده. پس شما دارید چیکار می‌کنید؟!
-عزیز من خیار به من چه ربطی داره. با کی کار داری؟ اشتباه گرفتی