پاسخ علمی به شایعه هزینه رفت و آمد نمایندگان

پیاده، خط یازده

 مجموع لیتر بنزین مصرفی نماینده برابر است با ۱۳۳.۳۳ با گردش رقم ۳ تا بی نهایت؛ که آن را به سمت بالا گرد می‌کنیم و سپس با تقسیم آن بر مقدار ثابت هر کیلومتر، جابجایی نماینده چیزی در حدود 14 کیلومتر در هر رفت و آمد به دست می‌آید

درباره شیرینی و رشوه

شیرینی ات را قورت بده

+ پس مبالغ بالای ده میلیون مصداق رشوه محسوب میشن؟
- خیر، بالای ده میلیون شیرینی تر به حساب میاد که اون هم طبقه بندی خودش رو داره

یک لقمه رانت

چرخ ادب از دوسه‌جا پنچر است!

تازه! شنیدم خود استاد گفت:
چرخ ادب را به مَثَل اختر است
گفت یکی: اختر چرخ ادب،
حضرت استاد! کسی دیگر است
گفت که: پروین و زمانش گذشت
حضرت ایشان ژن‌شان برتر است