بودجه 1400

کلاهی که رفته از سر

وعده های از یادرفته

در واکنش به صحبت های روحانی پیرامون عمل به تمامی وعده ها!

۵+۱=۶

در دولت من نیست یک ارزن تورم
من دور کردم از شما هرگونه تشویش

تحریم های بین المللی

دوران تحریم شناسی

دوره ی ژِنِووئیک

این دوره، دوره پس از معاهده ژنو است که تحریم نبود. البته قرار بود نباشد. دروغ گفتم بود اما تنها ناشی از «مصارف داخلی در کشور آمریکا» بود هرچند خیلی اذیت کرد.