تعبیر خواب‌های سیاسی

هزار و یک شب

اگر در خواب، هواپیمایی ببیند که بوی نویی می‌دهد، نشانه آن است که در بیداری جنس بنجل بهش انداخته‌اند.

بداهه‌سرایی

باید که چندوقت قرنطینه‌اش کنید

ماییم آشنا به زبان جهان، لذا
دادیم خود به خود، لقب گاد گفتگو!

دنبال راه حل مسائل نباش، چون
حل می‌شود به قدرت و امداد گفتگو

تشکر اروپایی

تحلیل سیاسی یک شرمندگی تاریخی

جایز الگول ها