سایه ی سر

آنچه مردان درباره روز مرد باید بدانند

یک جفت سمعک

چند روز بعد که مرد به صدای درون همسرش گوش می‌کرد، شنید زنش تصمیم دارد یک کتاب با موضوع زنان برایش بگیرد تا حرف‌هایی که یک سال است نمی‌تواند به او حالی کند، توی کله‌اش فرو کند...

بسته کاریکاتور «روز جهانی کارگر»

غیر نجومی‌ها

پیش کشی نمکین و ناقابل به مناسب روز پدر

باباجون! عاشق چش غرّه هاتم

تویی استاد و سردار شوفرها
همیشه عاشقت هستن کولرها