سوم اسفند ۱۲۹۹ چه اتفاقی رخ داد

پله برقی پیشرفت

انگلیسی‌ها چون این خدمات را از وی دیدند گفتند: فادر سوخته! از ما هم انگلیسی‌تر است، پس بگذاریم او را شاه ایران. 

یک برگ سوم اسفندی از تقویم

حالا من برای کودتا چی بپوشم؟

چه می‌دانم قربانتان گردم. بس است دیگر، چقدر سوال کردید. قبله عالم که اینقدر حرف نمی‌زند. سنگین رنگین باشید این دم آخری. الان دیگر فقط حاضرم یک سوال‌تان را جواب دهم، آن هم اینکه«حالا من برای کودتا چه بپوشم؟»
عنوان