۱۰:۵۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

تروریست ها

۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۲

شرح واکنش مسئولان ایرانی به اقدام توهین آمیز اینستاگرام

کوبنده

اگر هم موردی بوده نهایتا فیلتر هوشمند بود و رسانه ها دقت کنند!

آخوند سپاهی

۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹

سپاه تروریست

یکی آخوند با او هم‌رکاب است

کنون تهران شده خالی از آنها
براندازان چه جایِ خورد و خواب است

ترامپ آورده لیستی از تروریست
ببین سرتیپ داعش ارزیاب است!