پاتک

تا شیعه‌خانه عزم تو دارد، به خود بلرز!
این گربه در شکار شما موشها تک است

هفته نیوز

پرواز برانداز

سخنرانی آقای رییسی پربازدیدترین سخنرانی در صفحه یوتیوب سازمان ملل شد.
شوهر عمه‌ها متعقدند سازمان ملل هم فتوشاپه.

تحت کنترل!

تار و مار!
عنوان