ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۵

مارپله بورس

بلانسبت

مگر شرق از تو می‌گیرد روتیتر و زیر تیترش را

که اخبارش شده پر از حواشی اراذل‌‏ها؟

بگو، از حق که پنهان نیست، از ملت چرا پنهان؟

مدال و سکه‌ی برجام کو؟ کو آن تراول‌‏ها؟

اگر میخواهید نماینده مجلس شوید، بخوانید

کف‏گرگی، زیرزانو، کَله!

در این شغل سرعت عمل جسمانی و روحانی حرف اول را می زند، شما باید هم زمان که جسمتان در مجلس است و روحتان از هیچ چیز خبر ندارد و با انگشت شصتتان دارید ضربه نهایی را براي جارو كردن سکه‏‌ها می زنید،