۹:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۲

راه راه ۷۶

۱۰:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۰

القصه که حلقوم شما در خفقان است‎

خفقان گرفته ‏ها

چندیست که بر چشم شما عینک دودی است‎
اسلام شما ورژن اسلامِ یهودی است‎
آن غیرتتان هم -که دگر رو به خمودی است‎-
دنبال حقوق عربستان سعودی است‎