آمادگی المپیک نیویورک

بی‌بی‌سی و امثالش چطور وضع ناخوش مردم سیل‌زده را وارونه نشان می‌دهند و با ایران مقایسه‌شان می‌کنند

اروپا شناسی

اروپا نه کشور است نه قاره. بلکه سبکی از زندگی است. اصلا خود زندگی است. جایی که خیلی موضوعیت ندارد در آن واقعا چه رخ می‌دهد؛ چون همه می‌دانیم جای نایسی است

فتوکاتور روز

فتوکاتور | مگه ایرانه؟!

عکسخندهای سیل آلمان را داغ و تازه ببینید!

گفتگو با مهاجر ایرانی درباره سیل

طنز روز | قشنگی آلمان به سیلشه

_ گفتم که 1300 نفر مفقود شدن.
_ پیدا میشن حالا. دیر نشده که. ما هم از خونه میرفتیم بیرون تاریک میشد مامانمون زنگ میزد در و همسایه میگفت گم شدیم. اینا هم حتما یه گوشه دارن شنا میکنن.