حاشیه نگاری شب طنز لرستان

وقتی چرخ اتوبوس در مطل هم ول کن نیست!

مجری آمد و شروع به صحبت کرد؛ سعی کرد از همان اول با انرژی شروع کند و موفق هم شد؛ چون دست گذاشته بود روی نقطه‌ضعف ما لرها؛ با پخش چند ثانیه از یک آهنگ لری شاد، که اقصی‌نقاط بدن هر لری را به لرزه در می‌آورد، جیغ و کف و هورا گرفت...

در ازدواج عمل کن به هرچه مامان گفت!

شبیه تیتر کیهانم!

شعرخوانی محمدرضا درخشان در چهارمین شب طنز انقلاب اسلامی «نطنز»
عنوان