مهندس خانه سعدی

این مهندس را که بود آموزگار؟!

بعد از چند سال، خانه را تحویل سعدی می‌دهند و او همراه با مولوی به دیدن خانه‌ی نوساز می‌روند. مولوی از کیفیت کار مهندس ناراضی بوده و می‌گوید:
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک

در وصف پیشنهاد یکی از نامزدهای مجلس به بنده

گور پدر نامزد فاسد مجلس

شیرینی و جاداریِ کرسیّ ریاست
باعث شده اینطور شوی زاهد و مخلِص
آخر چه گلی بر سر مردم زده ای تو
ای صاحب مجموعه ای از کلّ نواقص

در سفر شاعران به دیار اونوری

عرض ادبی

فردوسی به صندلی تکیه داد و رو به سعدی گفت: اونور آب چی داره؟

روایت هفته

بی‌صلاحیت

این، خسته شده شدید و نائم شده است!
آن، ضربه ی مغزی ملایم شده است!
قطعا نشده کسی در اینجا مفقود!
ما چشم نهاده ایم و قایم شده است!