معرفی کتاب نئوگلستان

ادب از که آموختی؟

"نئوگلستان" نقیضه طنز پدرام ابراهیمی بر گلستان است. در نئوگلستان فقط از لحن و سبک سعدی استفاده نشده، بلکه نویسنده با حکایات گلستان شوخی کرده است. به همین دلیل است که اگر قبلا گلستان را کامل خوانده باشید از خواندن نئوگلستان لذت بیشتری می‌برید.

مهندس خانه سعدی

این مهندس را که بود آموزگار؟!

بعد از چند سال، خانه را تحویل سعدی می‌دهند و او همراه با مولوی به دیدن خانه‌ی نوساز می‌روند. مولوی از کیفیت کار مهندس ناراضی بوده و می‌گوید:
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک

در وصف پیشنهاد یکی از نامزدهای مجلس به بنده

گور پدر نامزد فاسد مجلس

شیرینی و جاداریِ کرسیّ ریاست
باعث شده اینطور شوی زاهد و مخلِص
آخر چه گلی بر سر مردم زده ای تو
ای صاحب مجموعه ای از کلّ نواقص

در سفر شاعران به دیار اونوری

عرض ادبی

فردوسی به صندلی تکیه داد و رو به سعدی گفت: اونور آب چی داره؟