یواش تر! انقد شفافیت هم لازم نیست.

شاخصه های یک مجلس ناقوی

هرچی فشل تر بهتر

اگر نماینده‌ها زیادی برای مردم حوزه انتخابیه‌شان بدو بدو بکنند و به این وزیر و آن وزیر رو بزنند، خسته می‌شوند و دیگر نمی‌توانند مراحل جدید انگری بردز را رد کنند و برای کشور افتخار بیافرینند.

کادو باز کنون روز مجلس

این چی چی بود آوردین؟ گندشو در آوردین!

جعبه کمک‌های اولیه به همراه بروشور : توضیح داروهایی که یک نماینده‌ی مجلس مرد در دانشگاه‌ها می‌تواند همراه داشته باشد

مصونیت دارایی‌های نمایندگان