پا توی کفش «دو کلمه حرف حساب» گل آقا

انتظار از مجلس

همکاران عزیز مطبوعاتی می‌دانستند و می‌دانند که جایی غیر از آبدارخانه نداریم و شب و روزمان در آن می‌گذرد و به جای آنکه مثل سایرین، جملات مطول بگوییم که سر و تهش جفت نشود، پاسخ هر سوالی را فقط در دو کلمه می‌دهیم و آن هم جز حرف حساب نیست!

فال هفته

صیانت شفاف

بدان و آگاه باش که جامعه با طرح صیانت مخالف است اما مبادا مخالفین را خائن بنامی که آن‌ها از این اتهام مبرا هستند بلکه تقصیر کار خودت هستی

سبد شفافیت مجلس

نقیضه جات طرح شفافیت آرا نمایندگان

شفاخانه

عمر اگر عمر من است و سرعت اگر سرعت اوست
طرح شفافیت رای به جایی نرسد...
عنوان