نقیضه‌‌ای بر شعر فاضل نظری

ما صفدریم!

ما حائز مقام نخست تلاش و کار
از آخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

یا خسته‌ ایم و خواب و یا چون دیازپام
خواب آوریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

زندگینامه روح برجام/قسمت دوم

صرافی صفدر و دختران

گویا این سه نفر هر کدام مبالغ گفته شده را بعنوان رشوه گرفته بودند تا در مسیر انعقاد قرارداد رویتر کارچاق کنی کنند و حالا بعد از انعقاد قرارداد در یک صرافی جمع شده اند تا پولها را تبدیل کنند.
عنوان