پرونده ویژه آزاد سازی حلب -۵-

یادداشت یک روشنفکر بعد آزادی حلب

دلم میسوزد برای آن مردی که در لحظات آخر دستش روی ماشه انتحاریش خشک شد و نتوانست خودش رابترکاند...
دلم میسوزد برای آنکه برروی زمین افتاده است و در خون خودش و خون آنکس که سرش رابریده است ...غلت می زند ..در حالی سر یک جنگ طلب در دستانش تلو تلو میخورد...
عنوان